Integritetspolicy

1. Introduktion

Milk-Room Reklambyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här integritetspolicyn (nedan ”Integritetspolicyn”) är till för att du som användare av Milk.se ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda milk.se samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka sidan, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av alla funktioner som finns.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakt” ovan.

2. Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. På Milk.se kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress och e-postadress (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3. Vad använder vi personuppgifter till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Milk.se ska kunna få synpunkter på de digitala kanalerna och däri ingående Tjänster eller för att du ska kunna medverka i events, tävlingar eller ta emot våra e-postutskick. För att optimera användningen av websidan kan vi även samla in uppgifter för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies, dock inga cookies som samlar in personuppgifter som går att härleda till dig som individ, och därmed har vi inte heller tagit fram en särskild cookie-policy.

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy.

4. Information från annan

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de Milk.se och våra övriga digitala Tjänster (såsom nyhetsbrev etc).

5. Information till annan

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via Milk.se eller våra övriga digitala tjänster. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

6. Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

7. Samtycke

När du godkänner den här Integritetspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda Milk.se eller prenumerera på våra nyhetsbrev.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Integritetspolicyn kommer vi att avisera det här på Milk.se eller i nyhetsbrev och då informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.

9. Radering av uppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du registrerar dina uppgifter hos oss finns de kvar så länge du inte aktivt har återkallat dem eller vi avslutat tjänsten de registrerats för.

10. Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontakt” ovan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Du har också rätt att få viss information exporterad till dig, och om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.

11. Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av bolag utanför vår kontroll. Denna Integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av varje sådan webbplats egna Integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

12. Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

13. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Milk-Room Reklambyrå AB, 556613-7245

Kungstorget 11-12, 41110 Göteborg

031 – 701 01 00

info@milk.se

 

 

 

Information about Albacross’ processing of your personal data

We inform you regarding the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a platform offering visitor identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

 

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Intent” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Intent Data” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third-party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

 

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP address from which you visited our website and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP address with your employer.

 

For full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

 

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm, Sweden
www.albacross.comcontact@albacross.com